Modyfikacja asfaltu polimerami

ORLEN Asfalt jest dostawcą szeregu lepiszczy drogowych. Na dwóch instalacjach produkcyjnych w Rafineriach w Płocku i w Trzebini wytwarzane są następujące rodzaje asfaltów: asfalty drogowe, asfalty modyfikowane ORBITON, asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA oraz asfalty utlenione (przemysłowe).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, które określa zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w ORLEN Asfalt wdrożony został system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), a ośrodki produkcyjne w Płocku i Trzebini posiadają odpowiednie certyfikaty ZKP, tabela 1.

Modyfikacja asfaltów polimerami ma na celu rozszerzenie zakresu temperaturowego (tzw. Przedziału Plastyczności), w którym lepiszcze asfaltowe wykazuje właściwości lepkosprężyste. Głównym surowcem do produkcji asfaltów modyfikowanych na instalacjach GK ORLEN są specjalnie przygotowane asfalty, tzw. asfalty bazowe o odpowiednich właściwościach, kompatybilne ze stosowanymi polimerami. Modyfikator dodawany w procesie produkcji do asfaltu to najczęściej kopolimer blokowy Styren-Butadien-Styren, w skrócie – SBS, dlatego lepiszcza te nazywane są także elastomeroasfaltami.
Tabela 1. Wykaz Certyfikatów ZKP dla Zakładów Produkcyjnych w Płocku i Trzebini.
Numer Certyfikatu ZKP dla Zakładu w Płocku (PKN ORLEN S.A.) Numer Certyfikatu ZKP dla Zakładu w Trzebini (ORLEN Asfalt sp. z o.o.)
Asfalty drogowe 1434-CPR-0183 1434-CPR-0185
Asfalty modyfikowane polimerami ORBITON 1434-CPR-0184 1434-CPR-0186
Asfalty wysokomodyfikowane polimerami ORBITON HiMA 1434-CPR-0184 1434-CPR-0186
przesuń w dół

INSTALACJA DO MODYFIKACJI ASFALTÓW

Na instalacjach produkcyjnych ORLEN Asfalt do wytwarzania asfaltów modyfikowanych stosuje się metodę fizyczną, opartą na mechanicznym wymieszaniu asfaltu z polimerem z ewentualnym dodatkiem środków sieciujących (ang. crosslinkers).

Polimer SBS wprowadza się do gorącego asfaltu bazowego, następnie całość kieruje się do młyna o dużej mocy ścinania. Tam następuje zmielenie mieszaniny oraz jej finalne wymieszanie i ujednorodnienie. Gotowy produkt poddawany jest kontroli jakościowej w akredytowanych laboratoriach GK ORLEN.

Technologia produkcji polimeroasfaltów została tak zaprojektowana, aby mieszanina asfaltu i polimeru była stabilna i nie rozsegregowywała się w czasie składowania i transportu.

GK ORLEN posiada obecnie trzy instalacje produkcyjne polimeroasfaltów - w Płocku, w Trzebini oraz w Pardubicach (Czechy).

Obie instalacje, w Płocku i w Trzebini sterowane są automatycznie przy użyciu systemu komputerowego DCS, co umożliwia pełną kontrolę procesu produkcji oraz odczyt danych procesowych z przeszłości.
Na rys. 1. przedstawiono schemat instalacji do modyfikacji asfaltów znajdującej się w Płocku.
rysunek 2
przesuń w dół

ASFALTY MODYFIKOWANE I WYSOKOMODYFIKOWANE POLIMERAMI

Asfalty modyfikowane oraz wysokomodyfikowane polimerami to grupa lepiszczy drogowych opracowana specjalnie z myślą o zwiększeniu trwałości nawierzchni asfaltowych i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia nawierzchni – odkształceniom lepkoplastycznym, spękaniom niskotemperaturowym oraz spękaniom zmęczeniowym. Dzięki zastosowaniu modyfikatora w procesie produkcji asfaltu osiąga się znaczące korzyści we właściwościach lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze. Nawierzchnie asfaltowe, w których zastosowano asfalty modyfikowane lub wysokomodyfikowane są znacznie trwalsze w porównaniu z nawierzchniami wykonanymi z użyciem asfaltów drogowych.

Różnice pomiędzy asfaltami drogowymi, asfaltami modyfikowanymi oraz asfaltami wysokomodyfikowanymi w zakresie dwóch podstawowych parametrów: penetracji i temperatury mięknienia przedstawiono na rys. 2.
Rys. 2. Graficzne porównanie asfaltów drogowych, modyfikowanych i wysokomodyfikowanych w zakresie penetracji w 25ºC i temperatury mięknienia TPiK.
rysunek 2

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl

Polityka prywatności
Dział Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt
tel.: +48 24 256 99 31
krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl