pmb orbiton

Asfalty modyfikowane polimerami ORBITON to grupa lepiszczy przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach przenoszących ruch ciężki lub w nawierzchniach specjalnych, takich jak: mosty, cienkie warstwy ścieralne, itp. Prawidłowo zaprojektowane mieszanki mineralno-asfaltowe z użyciem asfaltów modyfikowanych wykazują znacznie lepsze właściwości w porównaniu z mieszankami, w których zastosowano asfalty drogowe.
Paleta zastosowań asfaltów modyfikowanych jest bardzo szeroka w odniesieniu zarówno do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jak i kategorii ruchu. Na rys.1 przedstawiono przykładowe możliwości zastosowania asfaltów modyfikowanych polimerami ORBITON w odniesieniu do poszczególnych warstw nawierzchni.
Rys. 1. Proponowane zastosowanie asfaltów modyfikowanych ORBITON w klasycznej konstrukcji nawierzchni podatnej [opracowanie własne]
temperatura
Na podstawie obowiązujących przepisów GDDKiA zawartych w Wymaganiach Technicznych WT-2 2014, w tabelach 1 i 2 zestawiono zalecenia stosowania asfaltów modyfikowanych do budowy odpowiednio nawierzchni drogowych oraz nawierzchni mostowych w Polsce.
Tabela 1. Zastosowanie asfaltów modyfikowanych w zależności od warstwy w nawierzchni drogowej i kategorii obciążenia ruchem drogowym wg Wymagań Technicznych WT-2 2014 – część I
Warstwa Materiał Kategoria ruchu
KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7
Podbudowa Lepiszcza asfaltowe --- ORBITON 10/40-65 b),
ORBITON 25/55-60 b), c)
ORBITON 10/40-65 b),
ORBITON 25/55-60 b), c)
Wiążąca Lepiszcza asfaltowe --- ORBITON 10/40-65 b),
ORBITON 25/55-60 b), c)
ORBITON 10/40-65 b),
ORBITON 25/55-60 b), c)
Ścieralna Lepiszcza asfaltowe ORBITON 45/80-55,
ORBITON 45/80-65
ORBITON 65/105-60e)
ORBITON 25/55-60,
ORBITON 45/80-55,
ORBITON 45/80-65,
ORBITON 65/105-60 e)
ORBITON 25/55-60,
ORBITON 45/80-55,
ORBITON 45/80-65,
ORBITON 65/105-60 e)
b) do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS
c) do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiążącej
e) do cienkiej warstwy na gorąco z SMA lub BBTM o grubości nie większej niż 3,5 cm i do PA
Tabela 2. Zalecenia zastosowania asfaltów modyfikowanych w zależności od warstwy w nawierzchni mostowej i kategorii obciążenia ruchem drogowym wg Wymagań Technicznych WT-2 2014 – część I
Warstwa Materiał Zalecenie
Wiążąca Lepiszcza asfaltowe ORBITON 25/55-60
Ścieralna Lepiszcza asfaltowe ORBITON 25/55-60 d),
ORBITON 45/80-55e),
ORBITON 45/80-65e),
ORBITON 65/105-60e)
d) do asfaltu lanego
e) zalecane do SMA lub BBTM w cienkiej warstwie o grubości nie większej niż 3,5 cm
rozwińzwiń
przesuń w dół
ORBITON 10/40-65 jest najtwardszym asfaltem modyfikowanym z obecnie produkowanych w GK ORLEN. Ze względu na wysoką temperaturę mięknienia przeznaczony jest do warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej zaprojektowanej z mieszanki o wysokim module sztywności AC WMS. Może być także stosowany do mieszanek standardowego betonu asfaltowego AC. Wyniki badań odporności na koleinowanie mieszanek mineralnych z tym asfaltem wskazują, że jest on odpowiedni do nawierzchni obciążonych powolnym i ciężkim ruchem, takich jak place postojowe, pasy powolnego ruchu oraz strefy skrzyżowań. Nie zaleca się stosowania tego asfaltu w warstwach ścieralnych.
przesuń w dół

ORBITON 25/55-60

ORBITON 25/55-60 należy do najpopularniejszych rodzajów asfaltów modyfikowanych wykorzystywanych w Polsce. Stosowany jest do warstw podbudowy i wiążących z betonu asfaltowego AC oraz betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS (przy wymaganiu modułu sztywności powyżej 14000 MPa). Może być także stosowany w warstwach ścieralnych, wiążących i podbudowy z SMA na odcinkach obciążonych ciężkim, powolnym ruchem oraz do mieszanek asfaltu lanego MA.

Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 25/55-60 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej przedstawiono w tabeli 3
Tabela 3. Wymagania oraz właściwości asfaltu modyfikowanego ORBITON 25/55-60 (wyniki badań ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 484)
Właściwość Metoda badania Jednostka Wymaganie Średnia Odchylenie standardowe Przedział typowy Mediana Wartość
min – max
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 25 ÷ 55 37,1 4,1 33,0 ÷ 41,2 37 28 ÷ 52
Temperatura mięknienia EN 1427 °C ≥ 60 63,3 3,3 60,0 ÷ 66,6 62,6 60,0 ÷ 76,0
Kohezja Siła rozciągania metoda z duktylometrem (rozciąganie 50 mm/min) EN 13703 J/cm2 ≥ 2
(w 10°C)
5,0 1,0 4,0  ÷ 6,0 5,1 2,8 ÷ 6,7
Odporność na starzenie Zmiana masy* EN 12607-1 % ≤ 0,5 -0,02 0,06 -0,08 ÷ 0,04 -0,03 -0,12 ÷ 0,08
Pozostała penetracja % ≥ 60 73,8 2,9 70,9 ÷ 76,7 74 68 ÷ 79
Wzrost/spadek temperatury mięknienia °C ≤ 8 4,8 1,8 3,0 ÷ 6,6 4,6 1,4 ÷ 7,8
Temperatura łamliwości EN 12593 °C ≤ -10 -17,3 3,1 -20,4 ÷ -14,2 -17 -23 ÷ -14
Nawrót sprężysty w 25°C EN 13398 % ≥ 60 73,4 6,3 67,1 ÷ 79,7 74 60 ÷ 89
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 % ≥ 50 73,5 6,1 67,4 ÷ 79,6 74 64 ÷ 86
*  zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną
przesuń w dół

ORBITON 45/80-55

ORBITON 45/80-55 jest jednym z najczęściej stosowanych w Polsce asfaltów modyfikowanych. Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do warstw ścieralnych: AC, SMA, PA, BBTM, AUTL.
Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-55 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wymagania oraz właściwości asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-55 (wyniki badań ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 484)
Właściwość Metoda badania Jednostka Wymaganie Średnia Odchylenie standardowe Przedział typowy Mediana Wartość
min – max
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 45 ÷ 80 64,7 4,1 60,6 ÷ 68,8 65 48 ÷ 79
Temperatura mięknienia EN 1427 °C ≥ 55 57,9 3,1 54,8 ÷ 61,0 57 55,0 ÷ 74,0
Kohezja Siła rozciągania metoda z duktylometrem (rozciąganie 50 mm/min) EN 13703 J/cm2 ≥ 3
(w 5°C)
7 0,7 6,3  ÷ 7,7 7,1 5,7 ÷ 8,2
Odporność na starzenie Zmiana masy* EN 12607-1 % ≤ 0,5 -0,01 0,01 -0,02 ÷ 0,00 -0,02 -0,03 ÷ 0,01
Pozostała penetracja % ≥ 60 67,2 5,5 61,7 ÷ 72,7 66 61 ÷ 79
Wzrost/spadek temperatury mięknienia °C ≤ 8 3,9 1,9 2,0 ÷ 5,8 3,9 1,6 ÷ 6,4
Temperatura łamliwości EN 12593 °C ≤ -15 -17,8 1,3 -19,1 ÷ -16,5 -18 -20 ÷ -16
Nawrót sprężysty w 25°C EN 13398 % ≥ 70 79,8 5,1 74,7 ÷ 84,9 80 70 ÷ 93
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 % ≥ 50 82,4 1,9 80,5 ÷ 84,3 83 79 ÷ 85
*  zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną
przesuń w dół

ORBITON 45/80-65

ORBITON 45/80-65 przeznaczony jest do zastosowań w warstwach ścieralnych oraz do zastosowań specjalnych. Charakteryzuje się bardzo dużą sprężystością, wysoką temperaturą mięknienia oraz korzystnymi właściwościami niskotemperaturowymi. Duża zawartość polimeru oraz wysoka lepkość czynią go lepiszczem dość trudnym we wbudowywaniu podczas niekorzystnych warunków pogodowych (szybkie sztywnienie warstwy, problemy z zagęszczaniem). Wysoka temperatura mięknienia i stopień modyfikacji sprawia, że może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na rozciąganie i odporność na zmęczenie w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi. Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 stosowany jest głównie w warstwach ścieralnych, także do mieszanek asfaltu porowatego PA.

Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-65 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Wymagania oraz właściwości asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-65 (wyniki badań ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 484)
x Metoda badania Jednostka Wymaganie Średnia Odchylenie standardowe Przedział typowy Mediana Wartość
min – max
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 45 ÷ 80 54,9 3,3 51,6 ÷ 58,2 55 48 ÷ 66
Temperatura mięknienia EN 1427 °C ≥ 65 71,7 5,6 66,1 ÷ 77,3 70 64,6 ÷ 89,0
Kohezja Siła rozciągania metoda z duktylometrem (rozciąganie 50 mm/min) EN 13703 J/cm2 ≥ 2
(w 10°C)
3,9 0,9 3,0  ÷ 4,8 4,2 2,0  ÷ 5,2
Odporność na starzenie Zmiana masy* EN 12607-1 % ≤ 0,5 0,01 0,06 -0,05 ÷ 0,07 -0,01 -0,07 ÷ 0,10
Pozostała penetracja % ≥ 60 74,2 5,4 68,8 ÷ 79,6 76 63 ÷ 80
Wzrost/spadek temperatury mięknienia °C ≤ 8 0,7 2 -1,3 ÷ 2,7 1,0 -2,0 ÷ 3,6
Temperatura łamliwości EN 12593 °C ≤ -15 -18,8 1,9 -20,7 ÷ -16,9 -19 -23 ÷ -15
Nawrót sprężysty w 25°C EN 13398 % ≥ 80 86,3 3,7 82,6 ÷ 90,0 86 80 ÷ 96
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg EN 12607-1 EN 13398 % ≥ 60 82,5 3,8 78,7 ÷ 86,3 84 75 ÷ 88
*  zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną
przesuń w dół
ORBITON 65/105-60 jest lepiszczem zaprojektowanym do stosowania w warstwach ścieralnych na gorąco, w mieszankach o dobrym szkielecie mineralnym. Produkowany jest z miękkiego asfaltu bazowego z dużą zawartością polimeru, co w konsekwencji pozwala uzyskać produkt o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych i świetnej elastyczności. ORBITON 65/105-60 charakteryzuje się wyższą wartością penetracji w 25°C niż asfalt modyfikowany 45/80-65, a jednocześnie wyróżnia się dużą kohezją i sprężystością. Całość sprawia, że produkt bardzo dobrze spełnia rolę lepiszcza w mieszankach o nieciągłym uziarnieniu wbudowywanych w cienkich warstwach. Do takich zastosowań możemy zaliczyć asfalt porowaty PA, mieszanki do cienkich warstw ścieralnych BBTM i AUTL oraz mieszanki SMA. Są to więc przede wszystkim specjalne warstwy ścieralne oraz warstwy ścieralne w rejonach występowania niskiej temperatury. Innym przeznaczeniem tego lepiszcza są mieszanki na obiektach mostowych, jeśli wymagana jest bardzo duża elastyczność i kohezja lepiszcza.

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl

Polityka prywatności
Dział Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt
tel.: +48 24 256 99 31
krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl